Nie jest tajemnicą, że zaufanie to zupełna podstawa efektywnej współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem. Nie sposób bowiem powierzyć bez niego swój los, bądź co bądź, obcej osobie. Z tego względu istnieje taka instytucja jak tajemnica adwokacka.

Czym jest tajemnica adwokacka?

Warto mieć na uwadze, że jest to kwestia uregulowana prawnie. Adwokat ma więc nie tylko moralny, ale przede wszystkim prawny obowiązek dochowania tajemnicy adwokackiej. W art. 6 ust. 1 Prawa o adwokaturze można przeczytać, że obowiązany jest on zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Co istotne, owa powinność jest nieograniczona w czasie. Oznacza to w praktyce tyle, że profesjonalny pełnomocnik do końca życia musi zachować dla siebie wszelkie powzięte informacje. Nie ma również możliwości, aby zwolnić adwokata z obowiązku dochowania tajemnicy. Dotyczy to oczywiście zarówno samego klienta korzystającego z porady prawnej, jak i osób trzecich.

Jaki zakres spraw obejmuje tajemnica adwokacka?

Nie ma znaczenia, czy dana sprawa dotyczy odszkodowania, prawa rodzinnego, pracy, karnego, czy jakiejkolwiek innej gałęzi. W każdym przypadku funkcjonuje obowiązek dochowania tajemnicy adwokackiej. Trzeba mieć na uwadze, że pełnomocnik, który złamie tak podstawową zasadę swojego zawodu, naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną oraz odszkodowawczą.

Ustawodawca wskazał jednak pewne ściśle określone wyjątki. Są one uregulowane we wspominanym wcześniej artykule, który głosi, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także przekazywanych na podstawie niektórych przepisów Ordynacji podatkowej.