Każdego roku w naszym kraju zawiera się tysiące małżeństw. Niestety, nie wszystkie z nich przetrzymują próbę czasu, a bardzo duży odsetek decyduje się po kilku lub nawet kilkunastu latach na rozwód. Kodeks rodzinny określa, że każde małżeństwo może zostać rozwiązane rozwodem, a sąd ustala, który z małżonków jest winny lub odstępuje od wydania orzeczenia o winie.

Rozwód może być:

 • bez orzekania winy;
 • z orzeczeniem winy.

W przypadku orzeczenia winy sąd może uznać, że:

 • winni są oboje małżonkowie;
 • winny jest jeden z małżonków.

Rozwód z orzeczeniem o winie występuje jedynie wtedy, gdy zachowanie współmałżonka jest zawinione i zamierzone.

Przykłady zawinionych i zamierzonych działań współmałżonka

 • Alkoholizm i inne uzależnienia.
 • Hazard.
 • Agresja, przemoc fizyczna i psychiczna – zwłaszcza gdy zagraża życiu i zdrowiu współmałżonka lub dzieci.
 • Groźby – jeśli wzbudzają uczucie zagrożenia.
 • Odmowa współżycia – gdy nie posiada uzasadnienia na przykład w postaci choroby.
 • Porzucenie współmałżonka – występuje, gdy nie ma do tego uzasadnionej przyczyny.
 • Zaniedbywanie rodziny i współmałżonka – sytuacje, w których jeden z małżonków odmawia drugiemu pomocy.
 • Zdrada małżeńska – nie obejmuje tylko zdrady fizycznej, ale też inne kontakty wykraczające poza granice przyzwoitości.

Co jest potrzebne, by uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka?

Aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka z wyżej wymienionych powodów, niezbędne jest przytoczenie dowodów w postaci: zeznań świadków, dowodów na piśmie, nagrań, fotografii, rachunków, notatek urzędowych i policyjnych, obdukcji, czy innych. Dowodem może być wszystko, co ma związek ze sprawą i potwierdza winę małżonka za rozpad związku.

Jeśli przyczyną rozpadu małżeństwa jest zdrada jednego z małżonków – a jest to najczęstszy powód rozwodów – niewinny małżonek musi wykazać, że rzeczywiście druga strona dopuściła się zdrady. Jednym z dowodów na to mogą być zeznania świadków, którzy widzieli lub słyszeli coś, co może to potwierdzać. Dowodem może też być korespondencja i tutaj w grę wchodzą właściwie wszystkie formy komunikacji – listy, smsy, maile, wiadomości wysyłane poprzez komunikatory społeczne – wystarczy je przedstawić na wydruku. Może to być też nagranie rozmowy – chociażby w sytuacji, gdy niewierny współmałżonek opowiada komuś o zdradzie. Środkiem dowodowym może też być film nagrany przez specjalnie do tego wynajętą agencję detektywistyczną. Sędzia będzie rozpatrywał dowody i ustali czy są one wystarczające. Jednak nawet, gdy są one niezbite, to nie zawsze może oznaczać, że kwestia winy rozpadu małżeństwa jest jednoznaczna. Dlaczego? Sąd może uznać, że to nie zdrada była przyczyną rozkładu pożycia. Być może małżeństwo nawet przed zdradą nie funkcjonowało prawidłowo, a zdrada była wynikiem wcześniejszego rozpadu związku.

Podsumowując, jeśli ktoś chce uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, musi być przygotowany na to, że nie skończy się to na jednej rozprawie. Niezbędne jest zbadanie i ustalenie przyczyny rozpadu związku. Niewinny współmałżonek musi mieć dowody na zdradę współmałżonka i okazać je w sądzie. Orzeczenie o winie lub jego brak pociąga za sobą skutki prawne oraz finansowe, dlatego warto w tej kwestii skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.